Pomoc

HomePomoc

Dostawa produktów

Czas dostawy

Artykuły zamówione do godz. 15:00 w powszedni dzień tygodnia zostaną dostarczone w ciągu 1-2 dni roboczych. Artykuły zamówione po godz. 15:00 w powszedni dzień tygodnia oraz w weekendy i święta zostaną dostarczone w ciągu 2 dni roboczych. Informacje o procesie realizacji zamówienia przekazywane są pocztą elektroniczną. Zarejestrowani użytkownicy mogą śledzić status zamówienia na swoim koncie w zakładce „Moje zamówienia”.

Koszt dostawy

W przypadku zamówień o wartości 250zł. i powyżej dostawa jest bezpłatna. Dla zamówień o wartości poniżej 250zł. koszt dostawy wynosi 12zł.

Dostawca

Produkty MIOKI dostarczane są przez firma logistyczna DPD.

Adres dostawy

Produkty mogą podlegać dostawie do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy na terenie całej Polski. Jeśli odbiorca nie jest osobą zamawiającą konieczne jest wskazanie osoby, której ma zostać przekazana przesyłka.

Zwrot produktów

W przypadku, gdy zostanie dostarczony nieodpowiedni produkt, w ciągu 14 dni istnieje możliwość jego wzrotu lub zamiany na inny. Opakowanie towaru do zwrotu powinno być nieuszkodzone. W związku ze zwrotem towaru lub jego zamiany prosimz o kontakt z nami.

Sposoby płatności

Możliwe są 4 sposobów płatności:

1. System bankowości elektronicznej (płatności elektroniczne)
2. Karta kredytowa
3. Przelew na konto bankowe
4. PayPal

1. System bankowości elektronicznej (płatności elektroniczne)

Jest to szybkie, wygodne i bezpieczne formy płatności. www.transferuj.pl

2. Karta kredytowa

Płatność za zakupy można wygodnie uiścić za pomocą karty kredytowej. Akceptujemy karty kredytowe VISA i MasterCard.

3. Przelew na konto bankowe

Konto do wpłat:

Nazwa banku: PKO BP S.A.
Nazwa odbiorcy Paysera LT
Nr. rachunku odbiorcy (IBAN): PL51144011010000000008005297
Tytuł przelewu : EVP5310002245356

4. PayPal

Płatności mogą być dokonywane w systemie PayPal – zaufany światowy lider w zakresie płatności internetowych.

Regulamin promocji konsumenckiej
„DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ SKÓRY DZIECKA”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej
prowadzonej pod nazwą „DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ SKÓRY DZIECKA”, zwanej
dalej “promocją”.
1.2. Organizatorem promocji pod nazwą „DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ SKÓRY
DZIECKA” jest SALUT Ltd., 84 Whyteville Road w Londynie, zwana dalej organizatorem.
1.3. Promocja dotyczy produktów marki MOONY Natural, MOONY, GOO.N oraz Merries o
ilości co najmniej 1 opakowania, zakupionych w sklepie internetowym
http://www.mioki.com/pl/japonskie-pieluszki zwanych dalej “produktami promocyjnymi” lub
„produktami”.
1.4. W promocji biorą udział produkty promocyjne zakupione w okresie od dnia
10.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r. Przez dzień zakupu uważa się dzień otrzymania płatności
za produkty zamówione w terminie promocyjnym.
1.5 Zwrot pieniędzy – zwrot środków pieniężnych przeznaczonych przez uczestnika na zakup
produktów promocyjnych. Niniejszy zwrot dokonywany jest przez organizatora na konto
bankowe, z którego dokonana była płatność na podstawie prawidłowo wypełnionego przez
uczestnika zgłoszenia z pkt. 3.3, w wysokości kwoty na podstawie wskazanego numeru
zamówienia. Jeden uczestnik może otrzymać maksymalnie jeden zwrot pieniędzy na łączną
kwotę nie większą niż 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych 00/100).
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Z zastrzeżeniem pkt. 2.3, w promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma
ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu
art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.
2.2. Osoba zgłaszająca udział w promocji (zwana dalej „uczestnikiem”) może uczestniczyć w
promocji wyłącznie w imieniu własnym i na własną rzecz oraz powinna dokonać zakupu
produktów promocyjnych.
2.3. Z programu wyłączone są podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą nabywające produkt w ramach prowadzonej działalności.
2.4. Biorący udział w promocji „DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ SKÓRY DZIECKA”
uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji „DNI PEŁNEJ OCHRONY
WRAŻLIWEJ SKÓRY DZIECKA” opisane w niniejszym regulaminie.
3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI
3.1. W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik powinien: – nabyć w czasie trwania
promocji dowolne produkty marki MOONY Natural, MOONY, GOO.N oraz Merries
zgodnie z pkt. 1.4 regulaminu, – dokonać zapłaty za produkty promocyjne i zachować numer
zamówienia, – wypróbować produkty promocyjne przez okres co najmniej 14 dni, – dokonać
prawidłowego zgłoszenia do promocji, zgodnie z warunkami wskazanymi w pkt. 3.3
regulaminu.
3.2. Celem promocji jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia produktu
promocyjnego. W związku z powyższym uczestnikowi, który pomimo prawidłowego
stosowania produktu nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, przysługuje prawo złożenia
pisemnego formularza zgłoszenia w tym zakresie zgodnie z pkt 3.3 regulaminu, dalej
zwanego “zgłoszeniem”.

3.3. Zgłoszenie, pod rygorem odmowy zwrotu pieniędzy, powinno zawierać łącznie
następujące elementy i informacje:
– imię i nazwisko,
– nr telefonu kontaktowego uczestnika,
– dokładny adres zamieszkania,
– nr zamówienia
– krótkie wyjaśnienie dlaczego uczestnik nie jest zadowolony z produktów promocyjnych;
Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej www.mioki.com .
3.4. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia nie zawierające wszystkich wymaganych elementów
opisanych w pkt. 3.3., zgłoszenia nieczytelne, wysłane po terminie wskazanym w pkt. 3.5.,
niezwiązane z założeniami regulaminu i tematem promocji oraz przesłane wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia otrzymania płatności (w przypadku nabycia produktu w więcej niż
jednym opakowaniu, termin 14 dni liczony jest od daty nabycia pierwszego opakowania).
3.5. Zgłoszenie powinno być wysłane w terminie najpóźniej do dnia 05.06.2018 r. na adres
organizatora: info@mioki.pl, z dopiskiem „DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ SKÓRY
DZIECKA”.
3.6. W przypadku przesłania przez uczestnika więcej niż jedno zgłoszenie rozpatrywane
będzie tylko zgłoszenie, które dotrze do organizatora, jako pierwsze.
3.7. Przekazanie zwrotów pieniędzy będzie dokonywane na bieżąco w miarę spływu
zgłoszeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia.
3.8. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona
odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
może spowodować wykluczenie danego uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem
prawa do zwrotu pieniędzy z pkt. 1.5 regulaminu.
3.9. Otrzymanie przez uczestnika zwrotu pieniędzy nie wyłącza roszczeń uczestnika
przysługujących mu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie
materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
4.2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.

Zgłoszenie uczestnictwa w promocji:
„DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ SKÓRY DZIECKA”
(prosimy o czytelnie wypełnienie formularza, najlepiej drukowanymi literami)
Dane:
Imię i nazwisko:
________________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________
Adres zamieszkania z kodem
pocztowym:_______________________________________________________
Prosimy podać nr zamówienia

Krótkie wyjaśnienie dlaczego uczestnik nie jest zadowolony z promocyjnego
produktu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• Uwaga bardzo prosimy załączyć do niniejszego zgłoszenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 j.t. z późn. zm.) przez
administratora danych osobowych SALUT Ltd., 84 Whyteville Road w Londynie, dla celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem promocji „DNI PEŁNEJ OCHRONY WRAŻLIWEJ
SKÓRY DZIECKA“. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje
mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w
promocji.”
_________________________________
własnoręczny podpis Uczestnika
Miejscowość, data__________________________________ 

Wózek sklepowy
Sign in

No account yet?

Create an Account